På svenskaSuomeksiIn English Skriv ut Sidkarta Kontakta oss


UNDERSTÖD

För ansökningsblanketter gå till "För medlemmar"/Ansökan om stipendier, understöd etc.

Forskningsstipendium

Lediganslås vartannat år i oktober/november och delas ut på årsmötet.

Resestipendier

Flere resestipendier per år, för resa inom Skandinavien 450 euro och för resa utanför Skandinavien, 850 euro. Lediganslås i februari/mars. Bör ansökas före planerad resa (kan ej beviljas i efterskott). För utbetalning av stipendiet krävs att en reserapport inkommit till styrelsen och stipendiemottagaren förbinder sig att vid anmodan komma och presentera sin reserapport på ett av Samfundet ordnat månadsmöte.

Juniorernas stipendium

Juniorernas stipendium à 250 euro lediganslås i september/oktober och delas ut på hösten.

Linda Gadds fond

Linda Gadds fond för odontologisk och medicinsk forskning lediganslås av Finska Läkaresällskapet vartannat år i augusti, ca. 40.000 euro och delas ut på Finska Läkaresällskapets årsmöte i januari.

Pehr Gadds pris

Pehr Gadds pris delas i regel ut vartannat år, på årsfesten i januari. En speciellt tillsatt prisnämnd utser mottagaren av priset.

Resebidrag

Som uppmuntran och stimulans för våra landsortsmedlemmar har styrelsen (styrelsebeslut 29.3.2006) beslutat införa möjligheten att ansöka om rese- och övernattningsbidrag för att medlemmarna lättare skall kunna delta i Samfundets mångsidiga verksamhet.

Bidragets storlek baserar sig på faktiska kostnader beroende på fortskaffningsmedel och övernattningsfaciliteter.

Bidraget kan sökas till all av Samfundet ordnad verksamhet i Helsingfors och ansökningar kan göras till flera olika tillfällen under året.

Styrelsen förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall bedöma bidragets storlek.


Odontologiska Samfundet
i Finland r.f.


Malmgatan 30 A
00100 Helsingfors

Tfn: 010 3111 920
E-post: kansliet@osf.fi